A- A A+
2.jpg

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała VIII/23/19 z dnia 2019-06-18
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034

» Uchwała VIII/24/19 z dnia 2019-06-18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała IX/25/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023

» Uchwała IX/26/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2018

» Uchwała IX/27/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpł

» Uchwała IX/28/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania

» Uchwała IX/29/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok

» Uchwała IX/30/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 7/VII/13/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin

» Uchwała 7/VII/14/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 7/VII/15/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wie

» Uchwała 7/VII/16/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej

» Uchwała 7/VII/17/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu

» Uchwała 7/VII/18/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”

» Uchwała 7/VII/19/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała 7/VII/20/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 czerwca 2019 r. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czerwin nr VII/20/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

» Uchwała 7/VII/21/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 czerwca 2019 r. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czerwin nr VII/21/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

» Uchwała 7/VII/22/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Sokołowo

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 6/VI/7/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie

» Uchwała 6/VI/8/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwała nr 8.123.2019 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13.03.2019

» Uchwała 6/VI/9/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
- Postanowienie PGW Wody Polskie odnośnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwin

» Uchwała 6/VI/10/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych

» Uchwała 6/VI/11/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin

» Uchwała 6/VI/12/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 5/V/1/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r.

» Uchwała 5/V/2/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin

»Uchwała 5/V/3/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2019 rok

» Uchwała 5/V/4/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani" na 2019 rok

» Uchwała 5/V/5/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała 5/V/6/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice

 

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 4/IV/12/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 4/IV/13/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadcz

» Uchwała 4/IV/14/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 4/IV/15/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

» Uchwała 4/IV/16/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  • Uchwała Nr 2.31.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
    DO POBRANIA: Uchwała Nr 2.31.2019

» Uchwała 4/IV/17/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029

» Uchwała 4/IV/18/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

» Uchwała 4/IV/19/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019–2034

» Uchwała 4/IV/20/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 3/III/8/18 z dnia 2018-12-07
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała 3/III/9/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"

» Uchwała 3/III/10/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.

» Uchwała 3/III/11/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 2/II/4/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

» Uchwała 2/II/5/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

» Uchwała 2/II/6/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

» Uchwała 2/II/7/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XLVII/36/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/37/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

» Uchwała /XLVII/38/18/18 z dnia 2018-10-12
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/39/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 
Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLV/30/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
» Uchwała /XLV/31/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku".
» Uchwała /XLV/32/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
» Uchwała /XLV/33/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLV/34/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach na prowadzenie prac remontowo-budowlanych

mapa

PZP

PSE

 

O nawadnianiu gospodarstw i ni...

06 lipiec 2020

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków ...

Zarząd Województwa Mazowieckie...

03 lipiec 2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Uwaga hodowcy ryb - można złoż...

02 lipiec 2020
Uwaga hodowcy ryb - można złożyć w ARiMR wniosek o dofinansowanie

Od 1 lipca - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019...

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOP...

26 czerwiec 2020

Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmow...

Pomoc suszowa dla utrzymującyc...

25 czerwiec 2020

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli st...

Materiał siewny 2020: finał na...

24 czerwiec 2020

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tyt...

Ostrzeżenie - Biuro Prognoz Me...

22 czerwiec 2020
Ostrzeżenie - Biuro Prognoz Meteorologicznych

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 49 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2...

ARIMR kontynuuje wypłatę pomoc...

19 czerwiec 2020
ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucie...

Ostrzeżenie - Biuro Prognoz Me...

19 czerwiec 2020
Ostrzeżenie - Biuro Prognoz Meteorologicznych

Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2 Obsza...

Nabór dzieci do żłobka gminneg...

17 czerwiec 2020
Nabór dzieci do żłobka gminnego

DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA  

Znaleziono śmieci w rowie meli...

17 czerwiec 2020

Urząd Gminy oraz Policja w Czerwinie prosi o kontakt osoby, które były świadkami...

Ostrzeżenie - Biuro Prognoz Me...

17 czerwiec 2020
Ostrzeżenie - Biuro Prognoz Meteorologicznych

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1...

Nabór kandydatów na rachmistrz...

17 czerwiec 2020
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

DO POBRANIA: Załącznik nr 1,  Załącznik nr 2,  Załącznik nr 3

© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

szukaj