A- A A+
4.jpg

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała VIII/23/19 z dnia 2019-06-18
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019-2034

» Uchwała VIII/24/19 z dnia 2019-06-18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała IX/25/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023

» Uchwała IX/26/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2018

» Uchwała IX/27/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpł

» Uchwała IX/28/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania

» Uchwała IX/29/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok

» Uchwała IX/30/19 z dnia 2019-06-28
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 7/VII/13/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin

» Uchwała 7/VII/14/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 7/VII/15/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wie

» Uchwała 7/VII/16/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej

» Uchwała 7/VII/17/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu

» Uchwała 7/VII/18/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”

» Uchwała 7/VII/19/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała 7/VII/20/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 czerwca 2019 r. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czerwin nr VII/20/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

» Uchwała 7/VII/21/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 czerwca 2019 r. Stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Czerwin nr VII/21/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

» Uchwała 7/VII/22/19/19 z dnia 2019-04-26
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Sokołowo

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 6/VI/7/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie

» Uchwała 6/VI/8/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwała nr 8.123.2019 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13.03.2019

» Uchwała 6/VI/9/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
- Postanowienie PGW Wody Polskie odnośnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwin

» Uchwała 6/VI/10/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych

» Uchwała 6/VI/11/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin

» Uchwała 6/VI/12/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 5/V/1/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2019 r.

» Uchwała 5/V/2/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Czerwin

»Uchwała 5/V/3/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2019 rok

» Uchwała 5/V/4/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani" na 2019 rok

» Uchwała 5/V/5/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

» Uchwała 5/V/6/19/19 z dnia 2019-01-29
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Borek, Skarżyn i Chruśnice

 

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 4/IV/12/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 4/IV/13/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadcz

» Uchwała 4/IV/14/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 4/IV/15/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

» Uchwała 4/IV/16/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  • Uchwała Nr 2.31.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
    DO POBRANIA: Uchwała Nr 2.31.2019

» Uchwała 4/IV/17/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029

» Uchwała 4/IV/18/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

» Uchwała 4/IV/19/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019–2034

» Uchwała 4/IV/20/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 3/III/8/18 z dnia 2018-12-07
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała 3/III/9/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"

» Uchwała 3/III/10/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.

» Uchwała 3/III/11/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 2/II/4/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

» Uchwała 2/II/5/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

» Uchwała 2/II/6/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

» Uchwała 2/II/7/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XLVII/36/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/37/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

» Uchwała /XLVII/38/18/18 z dnia 2018-10-12
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/39/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 
Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLV/30/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
» Uchwała /XLV/31/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku".
» Uchwała /XLV/32/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
» Uchwała /XLV/33/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLV/34/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach na prowadzenie prac remontowo-budowlanych

mapa

pse partnerUG

Zwołanie XIII sesji Rady Gminy...

20 listopad 2019
Zwołanie XIII sesji Rady Gminy Czerwin

  Zwołanie XIII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 25 listopada 2019 r. ...

Nieodpłatne usuwanie folii rol...

14 listopad 2019

Wójt Gminy Czerwin po raz kolejny zaprasza wszystkich rolników posiadających fol...

Plan polowań zbiorowych Koła Ł...

14 listopad 2019

DO POBRANIA: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik”    ...

Pomoc suszowa: termin składani...

13 listopad 2019

Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin...

Susza – wydłużony termin skład...

21 październik 2019
Susza – wydłużony termin składania wniosków

Do 15 listopada 2019 r. zostaje wydłużony termin składania wniosków o udzieleni...

Ogłoszenie o zamiarze podziału...

19 październik 2019

DO POBRANIA: Ogłoszenie

W Szkole Podstawowej w Czerwin...

18 październik 2019
W Szkole Podstawowej w Czerwinie powstaje „Świetlica marzeń”

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie została laureat...

Informacja o ogłoszeniu przeta...

17 październik 2019

Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomoś...

Sukces mieszkanki gminy Czerwi...

17 październik 2019

W dniu 24 maja 2019 r. BIONANOPARK w Łodzi gościł młodych naukowców i ich projek...

Życzenia

14 październik 2019
Życzenia

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU STOP...

09 październik 2019

Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmow...

Zawiadomienie o wszczęciu post...

09 październik 2019

DO POBRANIA: Zawiadomienie

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa...

26 wrzesień 2019

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2019 r., znak: F...

Zwołanie XII sesji Rady Gminy...

26 wrzesień 2019
Zwołanie XII sesji Rady Gminy Czerwin

  Zwołanie XII sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 30 września 2019 r.&nb...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj