A- A A+
1.jpg

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Czerwin na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-i332/20-00 z dnia 10 listopad 2021 r. realizuję projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czerwin – budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie”.

Projektu obejmuję termomodernizację budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie, polegającą na: modernizacji systemu grzewczego włącznie ze zmianą źródła ciepła (z węglowego na gazowe), ociepleniu stropodachu, modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, częściowym zamurowaniu i wymianie okien, ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianie drzwi zewnętrznych kotłowni i bram, modernizacji oświetlenia, montażu instalacji fotowoltaicznej. W zakres projektu wchodzą także usługi i dostawy dodatkowe niezbędne do realizacji projektu m. in.: wykonanie dokumentacji przygotowawczej i technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji promowanie projektu.

Projekt realizowany jest przez Gminę Czerwin w budynku użytkowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie (zakład budżetowy), zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 1 w Czerwinie.

Cele projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gminie Czerwin, objętego projektem, o minimum 25% poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku z wymianą źródła ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). Realizacja celu głównego będzie miała przełożenie na poprawę jakości powietrza oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości środowiska i stanu atmosfery.

Planowane efekty:

Realizacja optymalnego wariantu prac inwestycyjnych, wynika wprost z rekomendacji przedstawionej w audycie energetycznym. . W efekcie przeprowadzenia działań projektowych nastąpi redukcja CO2 na poziomie 93,19% (86,81 Mg/rok) i oszczędność energii końcowej na poziomie 87,63 GJ/rok. Projektowana poprawa efektywności energetycznej budynku objętego zakresem prac wykazuje zgodność z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwin. Beneficjentem końcowym Projektu będzie ZGK w Czerwinie i społeczność lokalna Gminy Czerwin, jednak docelowo efekty zrealizowanych działań będą miały wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego i Mazowsza, ponieważ celem, który został przypisany do przedsięwzięcia, będzie wzrost efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie "niskiej emisji" i nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.


Wartość projektu: 955 606,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 610 332,99 zł

406249837 1095538818284163 876140493676568261 n

405989279 1697032344125478 4255641171625728167 n

POZIOM KOLOR RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFRR

geoportal

mapa

Logo Moj rynekLOGO CZERWINlogo UE rgb 1

1harm odbioru

LogoCPPROW 2014 2020 1
Ikona GUS NSPwww CK e zamowienia2PZPPSE

   

 

 

 

 

 

 

szukaj